Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A PRENET-ING Kft. vezetősége elkötelezett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme, valamint a bizalmas és szigorúan bizalmas üzleti adatok biztonságos kezelése iránt. Jelen tájékoztatóban rögzítésre kerülnek a PRENET-ING Kft. által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elvek, jogok, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen adatvédelmi tájékoztatót és amennyiben bármilyen kérdése (akár értelmezési, akár bármilyen más természetű) merül fel, kérjük tegye fel azokat a II. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Szívesen vesszük javaslatait is arra nézve, hogy hogyan lehet az Ön, illetve más érintett számára a személyes adatai kezeléséről, védelméről szóló tájékoztatásunk még széleskörűbb, érthetőbb, könnyebben hozzáférhetőbb, átláthatóbb, világosabb.

A PRENET-ING Kft. adatkezelésének alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2016/679 Európai Parlament és a Tanács rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Info tv.),

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

Adatkezelő

Adatkezelő: PRENET-ING Kft.
Adatkezelő képviselője: Kurucz János Béla ügyvezető
Adatkezelő elérhetősége, székhelye: 2040 Budaörs, Fodros u. 47/B.
telefonszám: +36-20-436-4832
e-mail cím: info@prenet-ing.hu
tájékoztató web címe: www.prenet-ing.hu

Személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

A PRENET-ING Kft. adatkezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulhat.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Adatkezelés jogalapja és kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
A kapcsolatfelvétel során Ön saját önkéntes döntése és hozzájárulása alapján bocsájtja rendelkezésünkre az Ön által szükségesnek tartott adatokat, melynek kezeléséhez a jogalapot az Ön hozzájárulása ad.

Kezelt adatok köre

A lehető legkevesebb személyes adatot kívánjuk kezelni, ezért kifejezetten kérjük Önt, hogy személyes adatai közül (amelyek alapján Ön azonosítható) csak a legszükségesebb adatokat adja meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Amennyiben nem rendelkezünk a kapcsolatfelvételhez szükséges minimális adatokkal, abban az esetben nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot és így amiért Társaságunkat megkereste, arra nem tudunk válaszolni, illetve nem tudjuk a megkeresését kezelni.

Az adatok törlésének határideje

Adat

Törlési határidő

Személyes adatok

(például: Név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím)

Hozzájárulásának visszavonását követően haladéktalanul (legkésőbb 2 munkanapon belül), rendszeres felülvizsgálatot követően, amennyiben nem szükséges a továbbiakban a kezelése (legfeljebb 1 év)

Az érintettek jogai

Önnek, mint érintettnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását kérje, illetve tiltakozhat azok kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy gyakorolja az adathordozhatósághoz való jogát is.

Az Ön kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást kap a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ez esetben a határidő meghosszabbításáról és a késedelem okairól a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Amennyiben elektronikus kérelmet nyújt be, abban az esetben a tájékoztatás is elektronikusan történik, hacsak Ön nem kéri másképp. Amennyiben a kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, abban az esetben is egy hónapon belül tájékoztatást kap az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Amennyiben a kérelmet egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolunk fel, vagy kivételes esetben megtagadjuk az intézkedést.

Minden címzettet (akivel az adatot közöltük) tájékoztatunk az általunk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

A tájékoztatáshoz való jog

Önnek, mint érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adataival kapcsolatos, GDPR-ban meghatározott információkat a rendelkezésére bocsájtsák és azokat megismerhesse. Ezt a célt szolgálja a jelen tájékoztató.

Ön tájékozódhat az adatkezelőre vonatkozó elérhetőségeken is.

Hozzáféréshez való joga

Önnek, mint érintettnek joga van ahhoz, hogy információt (visszajelzést) kapjon arról, hogy személyes adatát hogyan és milyen formán kezeljük. Amennyiben az Ön bármely személyes adatát kezeljük, abban az esetben Önnek joga van ahhoz, hogy a következő információkhoz hozzáférjen:

• milyen célból kezeljük az adatait;
• a kezelt adatainak kategóriái;
• kik az adatok címzettjei, az adatokat kivel közölték, vagy kivel fogják közölni;
• az adatok tárolásának időtartama (mi alapján lett megállapítva az időtartam);
• a jogairól: kérelmezheti az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat is a kezelése ellen;
• mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt;
• ha a személyes adatokat nem Öntől kaptuk meg, akkor ki a forrása (azaz kitől kaptuk meg);
• amennyiben automatizált döntéshozatal (vagy profilalkotás) történik, arról is tájékoztatást kérhet.
• Amennyiben igényli (kéri) abban az esetben a személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Elektronikusan is kérelmezheti másolat kiadását, amely esetben – azonosítást követően – elektronikusan kapja meg a másolatot is, kivéve, ha más formában kéri. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.
• A tájékoztatást és a másolatot a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adjuk meg/át.

Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó helytelen, pontatlan, nem valós adatot kijavítsuk, illetve valamilyen információval kiegészítsük.

Törléshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez azonban akkor lehetséges, ha

• a személyes adataira már nincsen szükség abból a célból, amely célból azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
• amennyiben az Ön adatait kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kezeljük és Ön visszavonja a hozzájárulását;
• Ön tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs jogszerű okunk az adatainak kezelésére;
• jogellenesen kezeljük az Ön adatait (nincs jogalapunk);
• jogszabály írja elő a törlési kötelezettségünket;

Nem törölhetők az adatok, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy jogszabály (uniós, magyar) által előírt kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy népegészségügyi területet érintő közérdek alapján, továbbá közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törlés ezt az adatkezelést valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné), valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az Ön személyes adatait a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Európai Unió és a Magyar Állam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Ön kérheti az adatkezelés korlátozását:

• amennyiben Ön vitatja az adatai pontosságát: a korlátozás addig tart, ameddig ellenőrizni tudjuk az adatok pontosságát;
• amennyiben az adatkezelés jogellenes és Ön nem kéri az adatai törlését, csak a felhasználásának korlátozását;
• már nincs szükségünk az Ön adatainak kezelésére, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják (például: jogszabályi előírás, hatósági kötelezés), amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonáshoz való jog

Amennyiben az adatai kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, és nincs más jogalapunk az Ön adatainak kezelésére (például: jogszabályi előírás, hatósági kötelezés), abban az esetben Önnek joga van a hozzájárulásának visszavonásához. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás társaságunknál nem történik.

Jogorvoslathoz való jog, panasz benyújtásának joga:

Amennyiben az adatkezelésünkkel kapcsolatban problémája van, kérjük forduljon az adatkezelőre vonatkozó elérhetőségeken keresztül cégünk ügyvezetőjéhez, vagy jelezze az ott megadott elérhetőségek bármelyikén.

Bírósághoz fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén társaságunk, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefonszám: 06/1-391-1400, Fax: 06/1-391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu)

A személyes adatok tárolásának módja és az adatkezelés biztonsága

A PRENET-ING Kft. informatikai rendszere és ahol az adatait őrzi, az a székhelyén van.

A PRENET-ING Kft. a személyes adatok kezelése során olyan szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amellyel a lehetőségei szerint meg tudja akadályozni azt, hogy a személyes adatokhoz jogosulatlanul bárki hozzáférjen.

A szervezési és biztonsági intézkedések magában foglalják azt, hogy az informatikai rendszerünket védjük vírusok, adatvesztések, illetéktelen hozzáférések, rongálások ellen. Minden általában elvárható intézkedést megteszünk, hogy az Ön személyes adatait az internet használata és üzenetének eljuttatása során megóvjuk, azonban a tisztességtelen és jogellenes tevékenységek ellen teljes mértékben védelmet nem tudunk nyújtani. Ezért kérjük adatai megadása és továbbítása során legyen körültekintő.